Truskap kostar

Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på.

Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua i motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle vi gå til? Du har det evige livs ord,» svarer apostelen Peter når han vert utfordra på dette.

Den lure, politisk korrekte og veltilpassa kan drive det langt. Men det er den trufaste som ber den gode hushaldaren sitt adelsmerke.

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag 20. febr kl. 11.

Minner også om undervisningskvelden måndag 21. febr kl. 17. Fyrste samling i vårens temarekkje om Maria. Denne gongen: “Maria, Guds mor, kvifor ærar vi henne?”

Stemne i Innvik

Igjen inviterer vi til stemne i vakre Innvik i Nordfjord. Med base i Innvik Fjordhotel og gudstenester i Innvik kyrkje og utflukt til Singerheimen i Olden. Det vert  foredrag, tidebøner, samtalar og messefeiring.

Pastor Dagfinn Stærk vil halde foredrag om historier om kvinner frå kyrkja si fyrste tid, og om Ireneus, kroppens teolog.

Fullstendig program og opplysning om påmelding finn de i denne linken:

 

Guds sundagsskule

Gud openberrar sine planar for born. Dei vaksne må slite. Ein må innom Guds sundagsskule for å kome til himmelen.

Jesus var sjølv ein av desse små. I Guds hus. På søndagsskulen. Han som sjølv er Faderens barn. «Lær av meg,» seier han, «for eg er mild og audmjuk av hjarta. (Mt 11,29). Han, den vesle, kan lære bort til andre som også er milde og audmjuke.

Som 12-åring inntok han templet. Jesus lyfter opp seg sjølv til tolk av den gamle pakta. Til forundra blikk frå foreldre og skriftlærde. Men mor Maria gøymde orda i hjartet sitt til gjæring.

Vel møtt til messe sundag kl. 11.

“Me har og den same stjerna”

Gud kallar menneske på mange måtar: Astronomistudier like vel som pandemi og andre kriser. Men når Gud tenner ei Betlehemsstjerne, gjeld det å bryte opp. Alle som vandrar med Gud, må til eikvar tid vere på vakt. For Herodes er allid utfordra av Kristus og vil øydelegge den sanne Kristus-tilbedinga.

Julestemning kan vere forføreriske greier. Epifania openberrar eit møte med ’reality’ som kompletterer julestemninga. Lyset tent i Betlehem møter mørkret. Og mørkret tok ikkje imot det, så englesongen glei over i rama-skrik. Slik er den verda Herren vart fødd inn i.

Men vismennene sin visdom viste seg i at ’dei tok ein annan veg heim att til landet sitt’. Her har vi noko å lære.
Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag kl. 11.

“… med åpne sinn / som hyrdene til barnet inn.”

Representantane for hyrding-yrket står i Betlehem ansikt til ansikt med ’den gode hyrdingen’.
Offerlamma sine hyrdingar står framfor han som skal bli Guds offerlam som ber verdsens synd.
Hyrdingane søkte teiknet dei var lova. Ikkje herlegdomen, men eit teikn på den. Det kunne godt kallast eit ikkje-teikn. Guds herlegdom viser seg under sin motsetnad. Men fordi alt var slik det var sagt dei, trengte hyrdingane ikkje noko meir imponerande.
Ikonet her heiter “Gudsmor med teiknet.”
Dette er ei messe verd. Vel møtt i St Olav kyrkje, Ålesund, sundag 2. januar kl. 11.

D’er langt sør til Betlehem

Det var det for Josef og Maria og. Enno lengre for Jesus. Vegen er lengre frå himmelen til Betlehem enn frå Betlehem til Golgata.

Julenatta viser oss kven Gud er og at Han elskar oss. Han som fann att dei framande, omfemna dei bortstøytte, gjorde til familie dei som avviste Han, gjorde til arvingar dei arvelause.

I vår kyrkje står altarbordet. Her er Kristi krubbe. Altarduken er sveipet han vart tulla inn i. Her endar vegen for oss.

«Kom, la oss gå med stille sinn / som hyrdene til barnet inn.»

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje juledag kl. 12.

Ave Maria

Ver helsa, Maria, full av nåde, Herren er med deg.
Velsigna er du mellom kvinner,
og velsigna er ditt livs frukt, Jesus.

Guds mor, Maria, er beste vernet mot all misbruk og fornekting av det kristne hovuddogmet: Inkarnasjonen. Mange har forsøkt å omtolke, modernisere, idyllisere og fornekte at Gud verkeleg kunne bli menneske som deg og meg.

Men Jesubarnet er fødd som gut av ei kvinne. Gjennom Maria vert den gamle pakta sine Messias-lovnader oppfylte. Ho var ein sentral del av Guds frelsesplan. Marias ‘ja’ sette store ting igong i menneska si historie.

Det er tru. Å våge å vere open for Guds handlingar i historia og i mitt liv. Guds engel ventar også på ditt og mitt svar.

Vel møtt til messe på 4. laurdag i advent på bedehuset Betania i Stryn, laurdag kl. 15.00

Corona-advent

Det vart advent i coronamodus også i år. Kanskje ikkje så dumt. Døyparen Johannes, ein hovudperson i adventstida, viser veg. Han søkte einsemda i øydemarka for å vere nær Gud. Ikkje julebord der.

Tilbaketrekning trengst gjerne for å gi plass til åndeleg konsentrasjon. Det er ei hovudsak i adventstida.

Det vanlege kvardagslivet er fullt av distraksjonar som trengjer inn i og øydelegg gudslivet og bønelivet.

Johannes som rydda veg for Herren i Judea-øydemarka, kan gjere det også i corona-øydemarka. Bruk denne tida til å søkje Gud. Han er å finne.

Les om Johannes i Luk 3,1-6. Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag kl. 11.

Kom, konge, kom

Advent handlar om Jesu Kristi gjenkomst, også kalla parusi, dvs. tilsynekomst. Han kom ein gong i fornedring som tenar, men skal kome att i herlegdom som konge. Då skal alle kne bøye seg for han.

I levande live avslørte Jesus seg berre glimtvis. Men ein dag skal løyndom verte synleg herlegdom.

Då skal avsløringa også gjelde oss. Det vi gjorde i det synlege, får konsekvensar i det usynlege. Til sjokk for alle. Til glede for somme.

Han kjem som kongen. «Han dømer folka med rettferd. Himmelen skal gleda seg, jorda skal jubla,» syng salmisten.

Den som vil ta del i gleda, lyt klarne synet. Leve som ein tenar som ventar herren sin. Ta oppgjer no med alt som må ordnast opp i.

Når Jesus seier «Eg kjem snart!» svarar dei truande: «Maran atha! Kom, Herre Jesus!» Han er på veg.

«Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt
på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt.»

Vel møtt til messe i St Olav sundag kl. 11

 

Ventetid

Gud lærer folk å vente. I Egypt, ved Babylons flodar, på Jesu tid og i våre dagar. «Sjå, eg kjem snart,» seier Jesus. Forventningane har i tider vore meir intense enn elles. Idag i sterk konkurranse med sløvsinnet.

I ventetida skal vi be: «Lat riket ditt kome.» Og når Han oppfyller bøna, kan det samanliknast med dei ti brurmøyane. Sømn vil bli eit problem for dei som ventar.

Det meste er likt med dei 10 brurmøyane. Alle var bedne, alle var kledde som brurmøyar, alle hadde sagt ja, alle hadde olje på lampane, alle blei trøytte av ventinga, alle somna, alle vakna av ropet, ingen forsov seg og alle kjende att brudgomen.

Den åndelege nedsløvinga er at lampane vert forsømde. Tru kan ikkje arvast. Gud deler ut, og den som verdset henne, held henne ved like.

«Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen», seier Jesus.

Les gjerne Matt 25,1-13. Det vert messe i St Olav kyrkje, Ålesund, sundag kl. 11, ved fr. Lauritz Elias. Velkomen.