For alle helgenar

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær /
Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.»

Slik er temaet for Helgemessesundag i St Olav kyrkje.

Vi minnast dei truande vi kjenner, dei som ikkje er kjende for all verda. I den himmelske hærskaren er sikkert ansikta til nokon å kjenne att. Eingong kanskje slitne og rynkete, no strålande av Guds herlegdom.

Helgenar er som salt, seier Jesus. Salt i såret, salt i maten, salt på jorda. Men dei er også som hår i suppa og rusk i maskineriet. Ikkje friksjonsfrie nikkedokker, ikkje blodlause og aggresjonshemma. Men menneske av kjøt og blod. Syndarar eingong, men dei levde i nåden.

Dei er reinsa i Kristi blod. Det gjer forteljinga om dei til ei forteljing om Jesus og vegen til han.

Vel møtt på sundag i kyrkja kl. 11. Les Matteusev. 5,13-16.

Auge som ser

“Det som har sigra over verda, er vår tru,” skriv apostelen Johannes.
Abraham vart dei truande sin ættefar, han som godtruande sette igong med å telje stjernehimmelen.
Den blindfødde i Jerusalem avslører for folk til alle tider at tru handlar om auge som ser åndelege realitetar.
Mange har hatt vanskeleg for å rekne det usynlege som reelt.
Men som med den blindfødde i Jerusalem, handlar tru om å erkjenne at “eg var blind, men no ser eg”.
Tru er auge som ser både det Gud gjer midt i verda, og å sjå verda med Guds auge.
Les historia i Johannesevangeliet kap 9.
Meir om dette i messa i St Olav, Ålesund, sundag 18. oktober kl. 11.00. Vel møtt.

Meritter som frelsesveg?

Denne søndagen heiter 18. søndag etter pinse og har audmjukskap som tema. Jesus blir spurd om det er få som blir frelste. Dei får ikkje vite noko tal, men ein instruksjon: Sjå til at du sjølv lever opp til den audmjukskapen som skal til, for Guds rike er annleis. Det er eit nåderike. Her frelser ingen merittliste, berre nåden.  Difor er det barn som blir frelste. Barnet har lite av meritter å vise til, og nettopp difor kan Gud frelse det.

Vel møtt til messe søndag 4. oktober kl. 11.00. Celebrant er fr. Olav Paulinus Øien

Vil du bli frisk?

Neste messe i St Olav kyrkje er 13. sept kl. 11. Vi får besøk av fr Tom Hængsle som vil tale over evangeliet om den lame ved Betesda dam (Joh 5,1-14).

Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer geografien og historia sprengjer tidsforskjelane.

Alle menneske er blindfødde. Alle er spedalske (=ureine). Alle er lame. Som han ved Betesda dam. Vona ligg i at han veit det. Ikkje før vi erkjenner at vi er sjuke eller syndige, kan vi få hjelp. Mønsterforteljinga handlar ikkje berre om å vere lam i beina. Men totalt hjelpelaus til å kunne redde seg sjølv.

Einaste hinderet er om du har meir tillit til deg sjølv enn til Jesus. Berre syndaren kan seie: Han er min Frelsar.

”Synda ikkje meir, så ikkje noko verre skal henda deg.” Det finst ein lagnad verre enn sjukdom.

Syndstilgjeving er ikkje ei ’once in a lifetime’-erfaring. Difor er skriftemålet del av det kristne livets mønster. Vi treng det. Både vi lamme, vi blinde, vi spedalske og vi syndige. Så ikkje noko verre skal henda oss.

Stemnehelg i St Olav

Det tradisjonsrike laurdagsseminaret i St Olav gjekk av stabelen siste helg i august. Dette året med Kjell Arild Pollestad som foredragshaldar. Den velkjende pateren tok oss med inn i bibelomsetjaren si verd: «Guds ord det er vår fedrearv – kampen om bibelomsetjinga».Pollestad er vel halvvegs i arbeidet med si bibelomsetjing der han tek mål av seg å levere ein norsk versjon som er meir rytmisk i dei poetiske avsnitta og mindre skjemma av modernisering i stil,  språkdrakt og innhald.

Ei velfylt kyrkje (med corona-avstand) fekk oppleve ein veltalande forfattar og omsetjar som gjorde arbeidet med grunnteksten interessant og forståeleg for tenkjande bibellesarar. Det heile krydra med utfall, innfall og kommentarar i mange retningar.

 

 

 

 

Under høgmessa søndag vart Erling Elias krismert av biskop Roald Nikolai. Som alltid er desse handlingane med salving og forbøn gripande opplevingar for både hovudpersonen og kyrkjelyden. Det nye medlemet i St Olav misjon vart grundig feira utover dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds ord det er vår fedrearv

“GUDS ORD DET ER VÅR FEDREARV» – Kampen om bibelomsetjinga

Dette er tema for samlinga i St Olav kyrkje laurdag  29. AUGUST kl. 12 – 15

Kjell Arild Pollestad held foredrag.
Språkmektig forfattar, veltalande kåsør, hardtslåande debattant, populær turguide,
renommert kokk, katolsk prest i unåde, omsetjar av islandsk, latinsk og gresk litteratur, no i
farta med ny bibelomsetjing til norsk. Lista over Pollestads merittar er både vidtfemnande,
lang og tung.


Ikkje minst har han stilt seg kritisk til stilen i dei seinare bibelomsetjingane, og har teke saka
i eigne hender. Han er meir enn halvvegs i eiga, ny bibelomsetjing.

Denne dagen tek han oss med i bibelomsetjinga si spanande verd. Og sikkert med utfall,
innfall, kommentarar og flanerier i fleire retningar.
Samtale, kaffiservering, middagsbøn

Marias innsomning

Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar!

Slik syng Elias Blix om Maria, ho som dei truande til alle tider prisar sæl.

Utan henne ikkje noko Jesusbarn fødd som menneske. Og utan inkarnasjonen inga frelse for syndarar.

15. august er den årlege minnedagen for Marias innsomning. Det vil vi feire komande sundag. Slik Maria tok imot Jesus og var med Han gjennom heile livet, har Jesus teke imot henne i himmelen for å vere med henne gjennom heile æva. Ho har fått den plassen Gud har gjort istand for henne, slik vi ein dag vonar å få vår.

«Han gjeve dykkar hjarta opplyste augo så de kan skjøna kva det er for ei von Han har kalla dykk til,» skriv apostelen (Ef 1,18).

Vel møtt i kyrkja på sundag kl 11.

Guds økonomi

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden. God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til hushaldarar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter.

Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart skapt. Gud gjorde mennesket til skaparverkets mest kompliserte, vakre og váre vesen, og gav oss alt: Liv, kropp og sjel, ord og sakrament.

Og i menneskehjartet la han eit guddomeleg gen: Evna til å ane og søkje Gud. Så mennesket ikkje skal seie: ’Mi sjel er uroleg til ho får ein valium.’ Nei: ’… til ho finn kvile i deg.’

Jesus minner stadig om ikkje å tape av syne det faktum at denne verda ikkje kan fylle eit menneskeliv. Alt her er berre provisorier. Mennesket er sett til å vere konge og dronning over alt saman, og bruke det til å oppfylle Guds økonomi.

Hushaldaren si store freisting er å seie: Herren min dryer nok endå ei stund, så eg kan nyte livet. Gud kan bruke berre kloke hushaldarar. Til å gje folket sitt mat i rette tid. Både heime og i Kyrkja. Han dukar bord for oss. Kjøkkenbord og altarbord. Og når jorda ikkje er meir, set han oss til bords med alle dei heilage i himmelen. Måtte vi vere der.

Messe i St Olav kyrkje 10. sundag etter pinse kl. 11. Les gjerne Luk 12,42-48.

Fromt forkledd falskneri

Falske profetar kan ha fine titlar: Forfattar, lærar, journalist, psykolog, PR-konsulent, doktor, politikar, prest. Jesus åtvarar imot eit spesielt hykleri: Det fromt forkledde.

Jesus lyfter fram eit tvillingordpar «høyre» og «gjere». Når gjerning ikkje fylgjer ord og rota ikkje ber fram frukt på greinene, er tragedie eit faktum. Då er Guds motstandar på ferde. Han som skaper splitting i menneskeliv, og i kyrkjer. Namnet er ‘diabolos’, som er latin og betyr ‘splittar’.

Jesus dømer hardt den djevelske splittinga som riv frå kvarandre ord og handling. Der er ei tru som ikkje føder gode gjerningar. Ho er som tre som ikkje ber frukt.

Der denne splittinga rår, misser saltet si kraft. Når sanninga ikkje er kobla med kjærleik, når forkynninga ikkje vert følgd av kjærleiksgjerningar. Når det ikkje viser seg att i livet, det som vert profetert frå talarstolar og i aviser og over hagegjerde. Då rår splittinga. Fromt forkledd falskneri.

Men den som har si glede i Herrens lov og grundar på henne dag og natt, er lik eit tre ved rennande bekker som gjev frukt i rett tid. Salme 1.

Komande sundag, 2. august, er evangeliet frå Jesu Bergpreike: Matt 7,22-29

Olsok: Etterfylgjing

Helgenar er menneske av ulik slag, ulike raser, ulike utdanningsnivå og mentalitetar. Dei avspeglar at den himmelske nåden ikkje kan romast i ei type personlegdom. Helgenar er menneske av kjøt og blod, ikkje voksdokker, men gjort levande ved Guds nåde. Dei har teke krossen sin opp og blitt etterfylgjarar, tvetta i Lammets blod, forma av Heilaganden. Livet deira er blitt eit Kristi brev, ord frå Gud som talar til oss på språk vi forstår. Det var også Sigrid Undsets anliggande då ho skreiv: 

«Hellig Olav blev sædekornet som ble valgt til å legges i Norges jord, fordi det passet til jordsmonnet og været her.”

Desse berarane av bodskapen om etterfylgjing av den krossfeste, er våre førebilete. ’Etterfylgjar’ er eit av dei tydelegaste og sterkaste namn for kristne menneske. Heilt sidan Jesus fekk dei fyrste fiskarane og tollarane til å bryte opp, har det vore slik. Somme er blitt førebilete i etterfylgjing. Dei kallast helgenar.

Sundag 26. juli kl. 11 feirar vi Olsok i St Olav kyrkje. Velkomen.