Guds fred

(Bilete frå wikipedia.org)

Når vi helsar kvarandre med Guds fred i messa, repeterer vi Jesu fyrste ord etter oppstoda. Han knyter si fredshelsing til såra i sida og hendene sine. Freden mellom himmel og jord er betalt. Dermed er Jesu testamente til utbetaling.

Jesu fyrste testamentariske gåve er apostolatet: «Som Faderen har sendt meg, sender eg dykk.» På apostel-grunnvollen kviler den kristne kyrkja. Og til dei vert skriftemålet sine fullmakter gjevne; syndstilgjeving utan sjølvbetjening. Kristen er ein som held seg til apostlane i lære og liv.
Apostlane vigslar biskopar og prestar til å føre oppdraget vidare. Dette er kyrkjeordninga. Slik vert Guds fred gitt ei fast ramme.
Translate »