Category: St. Olav misjon

Vegen heim

Når menneske har kome bort frå Gud og innretta seg utan gudsdyrking, seier dei at det ikkje er skilnad på meiningar, alle er like gode, ikkje skilnad på sanningar, alle er like sanne, ikkje skilnad på vegar, alle fører til same stad. Då er mennesket djupast sett åleine i verda. Då veks ein eksistensiell angst …

Continue reading

Tett ved sida mi går Jesus

Jesus brukte år på å bygge opp eit mønster apostlane vidareførte: Hyrdingteneste og etterfylgjing. Jesus var og er Den Gode Hyrdingen. Apostlane sette inn hyrdingar i kyrkjelydane. Hyrdingen sin utfordrar er leigekaren, og sauene sin fiende er ulven. Sauer overlever ikkje på eiga hand. Dei treng flokken og flokken treng hyrding. Av sauer krevst at …

Continue reading

‘De har vel ikkje noko fisk, born?’

Jesus er ’back in business’. Stemnemøte med fiskarar. Han introduserer kvardagskristendom. Ingrediensane er møte og måltid med Jesus. Han visste at det gjekk rimeleg dårleg med dei: “De har vel ikkje noko fisk, born?” Han som kalla dei til menneskefiskarar, øver dei i å fylgje hans arbeidsinstruks. Dei tek Jesus på ordet. No har dei …

Continue reading

Du Guds Lam

Jesu sju ord på krossen gjev oss tidlaus åndeleg rettleiing. Ei heil katekisme for vårt liv som truande. Det kulminerer med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», talar tydeleg om kva som har hendt. Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skuld, all skam, alt hat, all …

Continue reading

Nardus

“Kristus elska oss og gav seg sjølv for oss som ei gåve og eit offer, Gud til ein hugnadleg ange,” skriv apostelen. Jesus vert konge-salva til sin død for oss. For at vi skal kunne bli krismert til kongar som lever for Han. Det er palmesøndagen sin bodskap. Vi brenn røykjelse i messene våre, etter …

Continue reading

Ver helsa, Maria!

Når Gud grip inn i historia, sender han ikkje soldatar, men babyar. Gud forandrar verda gjennom barnefødslar. Sara, Hanna, Elisabeth og Maria veit alt om det. Gud gjer det umulege, det uventa, det uhøyrde, og syner slik at Han har grepet om verda og historia. Jesus er Guds son, fødd før tida utan mor (av …

Continue reading

Frels oss frå den vonde

Psykologar, journalistar, biologar, politikarar og forfattarar har prøvd å forklare vondskapen. Jesus dreiv ut vonde ånder. Den heilage Augustin sa at det vonde har ingen substans. Det vonde er imot naturen, for naturen er god. Det vonde oppstår når det gode som burde vere der, er borte. Gud har teke opp kampen, ein kosmisk kamp …

Continue reading

“Å leva det er å tilgje”

2. sundag i faste handlar om synd og kjærleik. Lite synd, lite kjærleik, seier Jesus. Men utan syndserkjenning, inga syndsvedkjenning eller syndstilgjeving. Kong David erkjente: «Eg har synda mot Herren.» Då svara profeten Natan: «Så har òg Herren teke bort synda di. Du skal ikkje døy.» Slik er skriftemålet Gud har gitt oss. Absolusjon er …

Continue reading

Med krossmerket mot påske

Oskeonsdag innleier fastetida med ei påminning om døden. Oske er dødens teikn. Men krossmerket i panna er Guds bumerke. Gud sette det på Kain som vern mot hans fiendar. Og Gud sette det på oss i dåpen. Den som ber merket, er elska av Herren over dødens makt.  Vi held faste for å lære kven …

Continue reading

Han lærte oss Jesus-bøna

På fastelavnsundag  møter vi den blinde Bartimeus, han som ser det dei sjåande er blinde for. Han veit han er blind, men forstår det guddomelege nærveret. Bartimeus lærer oss at den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. Bartimeus såg seg sjølv i det han …

Continue reading