Kategori: Betraktningar

Trinitatis

Dogmet om at Gud er treeinig er ikkje ei forklåring, ei forenkling eller ei forflating. Det er det vernet mysteriet om Gud treng. Det finst i Skrifta og i den apostoliske trua. Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Ander som går ut frå Faderen. Han …

Fortsett å lese

Trøystaren i liv og død

TRØYSTAREN I LIV OG DØD «Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra …

Fortsett å lese

Kampen for tilveret

I 2000 år har Kyrkja vore truga av utrydding. Dei fornuftigare, klokare og meir relevante ville styre henne frå hovudkontora og ikkje frå himmelen. Men regima har falle, og kyrkja «… is marching on.» Som symbolet for verdiar som er annleis og det livet som er usynleg. I tru på at ho skal sigre over …

Fortsett å lese

Stille Veke og påske

‘Stille veke’ kallar vi det. I andre land vert ho kalla ‘Heilage Veka’ eller ‘Den store’. Det absolutte høgdepunktet i den kristne kyrkja si feiring. Kristen gudstenestefeiring går attende til dei fyrste kristne som straks tok til å feire Jesu død og oppstode. Julefeiring starta ikkje før mest 300 år seinare. Og faktisk vart kvar …

Fortsett å lese

Kruxet i påska

Jesu inntog i Jerusalem avslører sjølve kruxet i påska. Smerte og siger høyrer i hop hos Messias. Sorg og glede. Fornedring og opphøgjing. Same livserfaringa gjeld alle truande. I det kristne livet som i Jesu liv.  ’Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde.’ Medgang så ofte på motgang vil rope, solskinn og skyer …

Fortsett å lese

Brød til liv

Mat har vore mennesket si grunnfreisting. I Paradis åt dei den forbodne frukta. Resultatet vart at mennesket må døy. Dei ville gjere seg uavhengige av Gud. Mennesket som et sitt brød utan å be bordbøn, vert sin eigen slave. Når Jesus gjer brødunderet, gjenopprettar han Guds opphavlege meining: At brødet og livet er gåve frå …

Fortsett å lese

Oppgjer med vondskap

Vondskapen har alltid valda menneske vanskar. Vitskapen kan ikkje forklåre han. Politikarar kan ikkje utrydde han. Jesus konfronterer vondskapen. Han driv ut vonde ånder. For vondskapen er imot Guds skaparverk. Det vonde oppstår når det gode som skulle vere der, er borte. Difor taper djevelen mannjamning med Jesus. Han går omvegar utanom krossen. Og trolla …

Fortsett å lese

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Fortsett å lese

Sundag sexagesima

TRUSKAP KOSTAR Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle …

Fortsett å lese

Hjå deg er livsens kjelde

Velkomen til den åndelege tyrsten sin sundag. Menneske jaktar på livsens vatn, men brunnane er sprukne. Velstandssamfunnet slit med kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk og usunn livsstil. Men i Guds rike er overflod normaltilstand. ”Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.” I Sverige heiter matbutikkane ’Livsmedel’. I Guds rike heiter dei ’nådemiddel’. Jesu …

Fortsett å lese

Translate »