Biskop Roald Nikolai

25. juli 2011 er ein viktig dato for Den nordisk-katolske kyrkja. I Scranton, Pennsylvania, vart Roald Nikolai vigsla til biskop av erkebiskop Anthony i PNCC i nærver av alle PNCC-biskopane.

Det inneber at vi har den første nordiske biskopen, og at kyrkja vår er ei sjølstendig og anerkjend kyrkje.

På biletet ser vi den nye DNKK-biskopen med bispestaven han fekk i gåve frå biskop Thaddeus sin kyrkjelyd i Buffalo, NY.

Same dag vart Scranton-unionen oppretta. Dette er kyrkjer som på grunnlag av Scranton-erklæringa høyrer ihop og vidarefører det Utrecht-unionen stod for. Les meir om dette på DNKK si heimeside.

PNCC og DNKK er dei to fyrste kyrkjene i denne unionen, og fleire er klare for å slutte seg til.

Translate »