Author's posts

Frels oss frå den vonde

Psykologar, journalistar, biologar, politikarar og forfattarar har prøvd å forklare vondskapen. Jesus dreiv ut vonde ånder. Den heilage Augustin sa at det vonde har ingen substans. Det vonde er imot naturen, for naturen er god. Det vonde oppstår når det gode som burde vere der, er borte. Gud har teke opp kampen, ein kosmisk kamp …

Continue reading

“Å leva det er å tilgje”

2. sundag i faste handlar om synd og kjærleik. Lite synd, lite kjærleik, seier Jesus. Men utan syndserkjenning, inga syndsvedkjenning eller syndstilgjeving. Kong David erkjente: «Eg har synda mot Herren.» Då svara profeten Natan: «Så har òg Herren teke bort synda di. Du skal ikkje døy.» Slik er skriftemålet Gud har gitt oss. Absolusjon er …

Continue reading

Med krossmerket mot påske

Oskeonsdag innleier fastetida med ei påminning om døden. Oske er dødens teikn. Men krossmerket i panna er Guds bumerke. Gud sette det på Kain som vern mot hans fiendar. Og Gud sette det på oss i dåpen. Den som ber merket, er elska av Herren over dødens makt.  Vi held faste for å lære kven …

Continue reading

Han lærte oss Jesus-bøna

På fastelavnsundag  møter vi den blinde Bartimeus, han som ser det dei sjåande er blinde for. Han veit han er blind, men forstår det guddomelege nærveret. Bartimeus lærer oss at den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. Bartimeus såg seg sjølv i det han …

Continue reading

Truskap kostar

Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua i motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle vi gå …

Continue reading

Stemne i Innvik

Igjen inviterer vi til stemne i vakre Innvik i Nordfjord. Med base i Innvik Fjordhotel og gudstenester i Innvik kyrkje og utflukt til Singerheimen i Olden. Det vert  foredrag, tidebøner, samtalar og messefeiring. Pastor Dagfinn Stærk vil halde foredrag om historier om kvinner frå kyrkja si fyrste tid, og om Ireneus, kroppens teolog. Fullstendig program …

Continue reading

Guds sundagsskule

Gud openberrar sine planar for born. Dei vaksne må slite. Ein må innom Guds sundagsskule for å kome til himmelen. Jesus var sjølv ein av desse små. I Guds hus. På søndagsskulen. Han som sjølv er Faderens barn. «Lær av meg,» seier han, «for eg er mild og audmjuk av hjarta. (Mt 11,29). Han, den …

Continue reading

“Me har og den same stjerna”

Gud kallar menneske på mange måtar: Astronomistudier like vel som pandemi og andre kriser. Men når Gud tenner ei Betlehemsstjerne, gjeld det å bryte opp. Alle som vandrar med Gud, må til eikvar tid vere på vakt. For Herodes er allid utfordra av Kristus og vil øydelegge den sanne Kristus-tilbedinga. Julestemning kan vere forføreriske greier. …

Continue reading

“… med åpne sinn / som hyrdene til barnet inn.”

Representantane for hyrding-yrket står i Betlehem ansikt til ansikt med ’den gode hyrdingen’. Offerlamma sine hyrdingar står framfor han som skal bli Guds offerlam som ber verdsens synd. Hyrdingane søkte teiknet dei var lova. Ikkje herlegdomen, men eit teikn på den. Det kunne godt kallast eit ikkje-teikn. Guds herlegdom viser seg under sin motsetnad. Men …

Continue reading

D’er langt sør til Betlehem

Det var det for Josef og Maria og. Enno lengre for Jesus. Vegen er lengre frå himmelen til Betlehem enn frå Betlehem til Golgata. Julenatta viser oss kven Gud er og at Han elskar oss. Han som fann att dei framande, omfemna dei bortstøytte, gjorde til familie dei som avviste Han, gjorde til arvingar dei …

Continue reading