Author's posts

Trøystaren i liv og død

«Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han går ut frå Faderen og vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen og talar …

Continue reading

Begge beina på jorda

‘Usynlig vel som sjel og sinn, men det er lett å kjenne,’ skriv Grundtvig om Himmelriket. Det riket Jesus inntok på Kristi himmelfartsdag då han sette seg på trunstolen. Dit tok han med seg den kroppen han fekk av mor Maria. Han tek det menneskelege med seg og legg grunnlaget for det vi trur på: …

Continue reading

Å leva det er å elska

Det veks gode frukter av kjærleik: Venlege ord, godt hjartelag, gåvmilde hender, glede og fred, sosialt ansvar. Dette er fruktene. Han som er opphavet til kjærleiken, skaper dei. Han har gitt ein god orden for oss alle å passe inn i. Den som underordnar seg så han held boda hans, er i hans kjærleik. Somme …

Continue reading

av KRISTUS OG APOSTLANE men ikkje av VERDA

Det heilage har tiltrekningskraft. Vi merkar det i vår tid fordi vi så lenge satsa på det nyttige, det fornuftige og det behagelege. Vi bygde ein kultur og fostra ei slekt utan Gud og gjorde mennesket til sentrum. Men det rasjonalistiske og materalistiske tilfredsstilte ikkje. Det moderne mennesket lengtar etter sitt opphav. Urolege hjarte speidar …

Continue reading

Vegen heim

Når menneske har kome bort frå Gud og innretta seg utan gudsdyrking, seier dei at det ikkje er skilnad på meiningar, alle er like gode, ikkje skilnad på sanningar, alle er like sanne, ikkje skilnad på vegar, alle fører til same stad. Då er mennesket djupast sett åleine i verda. Då veks ein eksistensiell angst …

Continue reading

Tett ved sida mi går Jesus

Jesus brukte år på å bygge opp eit mønster apostlane vidareførte: Hyrdingteneste og etterfylgjing. Jesus var og er Den Gode Hyrdingen. Apostlane sette inn hyrdingar i kyrkjelydane. Hyrdingen sin utfordrar er leigekaren, og sauene sin fiende er ulven. Sauer overlever ikkje på eiga hand. Dei treng flokken og flokken treng hyrding. Av sauer krevst at …

Continue reading

‘De har vel ikkje noko fisk, born?’

Jesus er ’back in business’. Stemnemøte med fiskarar. Han introduserer kvardagskristendom. Ingrediensane er møte og måltid med Jesus. Han visste at det gjekk rimeleg dårleg med dei: “De har vel ikkje noko fisk, born?” Han som kalla dei til menneskefiskarar, øver dei i å fylgje hans arbeidsinstruks. Dei tek Jesus på ordet. No har dei …

Continue reading

Du Guds Lam

Jesu sju ord på krossen gjev oss tidlaus åndeleg rettleiing. Ei heil katekisme for vårt liv som truande. Det kulminerer med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», talar tydeleg om kva som har hendt. Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skuld, all skam, alt hat, all …

Continue reading

Nardus

“Kristus elska oss og gav seg sjølv for oss som ei gåve og eit offer, Gud til ein hugnadleg ange,” skriv apostelen. Jesus vert konge-salva til sin død for oss. For at vi skal kunne bli krismert til kongar som lever for Han. Det er palmesøndagen sin bodskap. Vi brenn røykjelse i messene våre, etter …

Continue reading

Ver helsa, Maria!

Når Gud grip inn i historia, sender han ikkje soldatar, men babyar. Gud forandrar verda gjennom barnefødslar. Sara, Hanna, Elisabeth og Maria veit alt om det. Gud gjer det umulege, det uventa, det uhøyrde, og syner slik at Han har grepet om verda og historia. Jesus er Guds son, fødd før tida utan mor (av …

Continue reading